Chủ tịch UBND huyện
Bùi Quang Huy
Phó Chủ tịch UBND huyện
Hoàng Văn Đức
Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Hữu Hưng
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trương Quang Hải
Thứ 2
(17/12)
8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
14:00 - Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
14:00 - Dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
9:00 - Chủ trì buổi làm việc bàn thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái quy định của pháp luật xung quanh KCN Song Khê-Nội Hoàng - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
8:00 - Dự phiên họp thứ 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 3
(18/12)
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:30 - Dự thảo luận của Tổ số 1 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:30 - Dự thảo luận của Tổ số 2 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
7:30 - Dự HN sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 249-NQ/TU của BTVTU; tổng kết công tác BVR và PCCCR mùa khô 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ mùa khô 2018-2019 - Tại Phòng họp số 3, tầng 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh
13:30 - Chủ trì thảo luận của Tổ số 1 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:30 - Chủ trì thảo luận của Tổ số 3 kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Phòng họp tầng 4 UBND huyện
14:00 - Dự HN tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 - Tại phòng họp số 1, tầng 2, UBND tỉnh
Thứ 4
(19/12)
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:30 - Dự buổi làm việc của Sở NNPTNT rà soát, thống nhất nội dung, nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 - Tại Phòng họp tầng 7 Sở Nông nghiệp và PTNT
7:30 - Dự kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 - Tại Hội trường UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 5
(20/12)
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 6
(21/12)
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -
Thứ 7
(22/12)
    
CN
(23/12)